UTLYSNING TILLFÄLLIGA KONSTNÄRSUPPDRAG – OPEN CALL TEMPORARY ART COMMISSION

28 jan UTLYSNING TILLFÄLLIGA KONSTNÄRSUPPDRAG – OPEN CALL TEMPORARY ART COMMISSION

In english

Under hösten 2015 har Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Med utgångpunkt i dessa närstudier vill vi nu bjuda in fyra till fem konstnärskap för att på olika sätt undersöka och gestalta vad dessa lokala blindfläckar kan berätta. Men också, i relation till dödsstraffets fortsatta verkningar runt om i världen, hur dessa tematiskt kringskurna rum kan förenas med andra platser i fråga om makt, förtryck och brott mot allas lika rätt i vår samtid.

Genom att identifiera och lyfta fram tidigare avrättningsplatser runt om i Gävleborg vill vi skapa förutsättningar för en självreflekterande och kritisk läsning av en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige. Med tillfälliga och platsspecifika gestaltningar vill vi röra oss i såväl moraliska som geografiska gränsland. För det är ofta här, vid gränser, som vi hittar tidigare avrättningsplatser. På höjder för att synas, kanske som en del av samhällets kontroll och socialisering? I utkanter av socknar eller län, iscensatta och dramatiserade för att kuva och avvisa det ”oönskade” eller tvinga det ”främmande” att anpassa sig efter rådande normer och ideal? Vad har dessa gränser haft för betydelser? Kan vi identifiera liknande gränser, mellanrum och avgrunder idag? På vilka sätt är dessa rum, de tidigare avrättningsplatserna och dödstraffet, förenade med föreställningar om identitet, klass, etnicitet, sexualitet och kön?

De konstnärliga gestaltningarna av platserna kommer att ingå i ett mer omfattande projekt som Sveriges Fängelsemuseum driver under 2016-2017 där programverksamhet, utställningar med mera ingår. Särskilt fokus för programverksamheten kommer att riktas till de avrättningsplatser som konstnärerna i dialog med projektgruppen kommer att välja att arbeta med.

PLATSERNA

Uppdraget är att skapa gestaltningar av och vid några av de tidigare avrättningsplatserna i länet samt att delta i förankringsarbetet av dessa. Platserna är ofta fornminnesskyddade vilket ställer en del krav på gestaltningsprocesserna. De är också placerade på privat mark, kommunal mark eller mark ägd av skogsbruksföretag. Flera ligger också mitt i obygd med rovdjur och övervuxna av träd, sly och annan vegetation. Gestaltningarna bör på olika sätt förhålla sig till rådande förutsättningar så de inte utgör fara för besökande människor och djur. De bör också förhålla sig till väder och vind och kunna avlägsnas från platsen efter projekttidens slut om de är av gestaltande, men mer temporärt slag. Ett urval av platser görs tillsammans med olika referensgrupper i berörda kommuner.

INTRESSEANMÄLAN

Konsthögskoleutbildning eller liknande är ett krav. Konstnärer/konstnärsgrupper som är intresserade av gestaltningsuppdragen är välkomna att lämna en intresseanmälan. Konstnärerna vi söker ska kunna gestalta och ha materialkännedom som passar i utomhusmiljö och specifikt för uppdraget. Fyra till fem konstnärskap kommer att tilldelas uppdrag. Urval görs av projektgruppen tillsammans med Region Gävleborgs Referensgrupp för konstfrågor.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • CV
  • Namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer.
  • Bilder och berättande text från representativa projekt.
  • En kortfattad synopsis med utkast till projektidé och varför du vill delta i det här projektet, max en A4.

Märk intresseanmälan med “Gränsland, mellanrum, avgrunder,” och skicka den till konst@regiongavleborg.se senast den 11 mars 2016. För sent inkommen anmälan eller anmälan som inte är komplett godtas inte.

BUDGET

Projektet finansieras med medel från Postkodlotteriets KulturStiftelse. Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen beräknas till 150 000 – 400 000 SEK inklusive moms. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkens utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode.

 

FÖR FRÅGOR

Desirée Kjellberg

Projektledare och Intendent

Sveriges Fängelsemuseum

desiree@fangelsemuseet.se

Erik Anderman

Konstkonsulent

Region Gävleborg

erik.oscar.anderman@regiongavleborg.se