Samlingssalen, c-botten. F.d. anstalten Gävle

Förra månaden visade vi en interiörbild tagen av Birger Lindroos år 1995 i gamla Gävleastalten, som då stått öde sedan år 1986. Denna månad går vi en trappa upp i byggnaden, till c-botten och samlingssalen. På bilden syns en tom och förfallen lokal som inte berättar mycket om all aktivitet som har pågått där.

Initialt var detta en cellkorridor, och i taket syns var tidigare cellväggar har suttit. Med tiden gjordes denna del av byggnaden om till en arbetslokal för anstaltens skrädderiverksamhet.

År 1971 påbörjades ett pionjärinitiativ inom kriminalvården på gamla Gävleanstalten. Då startade en försöksverksamhet med “modifierat terapeutiskt samhälle”, som innebar att intagna fick mer inflytande över sin vård och större möjligheter att förbereda sig inför frigivning. De intagna fick aktivt söka sig till Gävleanstalten och i ansökan motivera vad vistelsen i försöksanstalten skulle kunna ha för betydelse för dem. I anstaltens vardag kom nu en omfattande mötesverksamhet att ingå, både separata personal- och “tjyvmöten” samt gemensamma stormöten för samtliga. Skrädderiet flyttades till en byggnad ute på fängelsegården och därmed kom denna lokal att användas för dessa stormöten.

Samlingssalen kom också att användas för anstaltens fritidsverksamhet, och flera konserter har hållits där. 1970-talets sociala medvetenhet och engagemang medförde att många artister och band gjorde “kåkturnéer”, och många är de som har uppträtt på Gävleanstalten.